TERMS OF GROUPON ONLINE BOOKING TOOL - MEMBER

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GROUPON BVBA Van toepassing vanaf 1 augustus 2013 I Algemene voorwaarden van toepassing op alle deals GROUPON BVBA (België) is een vennootschap die, als tussenpersoon, gespecialiseerd is in het aanbieden, in verschillende steden gelegen in België, viainternet, van diensten en van leveringen van goederen tegen promotietarieven. GROUPON verkoopt op zijn website Coupons ("Coupons") die de aankoop van goederen of het verwerven van diensten mogelijk maken welke door anderepartnerondernemingen ("Partners") tegen een voorkeurtarief en gedurende een in de tijd beperkte periode worden verstrekt. GROUPON treedt slechts op als tussenpersoon en verkoper van Coupons: zelf verstrekt zij de diensten of de te koop aangeboden producten niet. Deze wordendoor de Partners aan de koper geleverd tegen voorwaarden bepaald door deze Partners en weergegeven op de Coupon. 1. Algemene Bepalingen 1.1 Vennootschap – Geografisch adres GROUPON BVBA Adres: Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel E-mailadres: customer.support@groupon.be BTW-nummer: BE0825606590 Deutsche Bank AG - BIC: DEUTBEBE - IBAN: BE86826000662950 1.2 Toepassingsgebied Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van Coupons verricht op de online verkoopite www.groupon.be. De verkoopaanbiedingen die op deze site worden geplaatst, zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarigen (personen ouder dan 18 jaar) die vanuit België eenbestelling plaatsen. De koper verklaart meerderjarig te zijn, de juridische bekwaamheid te bezitten en kennis te hebben genomen van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaardenvooraleer zijn bestelling te hebben geplaatst en, op het ogenblik waarop hij de knop indrukt waardoor hij zijn bestelling plaatst, deze voorwaarden zonderenig voorbehoud te hebben aanvaard. Groupon behoudt zich de mogelijkheid voor haar Algemene Verkoopvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden zijndegene die van kracht zijn op het ogenblik dat de verkoper zijn bestelling plaatst. De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de site www.groupon.be. De eventuele nietigheid van een beding in deze Algemene Verkoopvoorwaarden zal niet leiden tot de nietigheid van de andere bepalingen van de AlgemeneVerkoopvoorwaarden, die onverminderd van toepassing zullen blijven. De Partners kunnen hun eigen algemene verkoop- en servicevoorwaarden hebben die betrekking hebben op de uitvoering van hun prestatie die via de Couponbesteld werd. De koper die via GROUPON een bestelling plaatst, moet zelf kennis nemen van genoemde voorwaarden en deze aanvaarden. De koper is als enigeverantwoordelijk voor het naleven van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Partners, en GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voornalatigheid vanwege de kopers. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor gebrekkige informatie over de aanbiedingen die op haar websiteworden gepubliceerd, in zoverre het gaat om de algemene of bijzondere voorwaarden van de betreffende Partner. De koper dient de verplichte en vereistewettelijke informatie en voorwaarden na te gaan bij de Partners wat betreft de Coupons aangeboden via de site met betrekking tot een externe Partner. 1.3 Gebruikersaccount 1.3.1 Inschrijving Om een Coupon op onze website te kunnen kopen , dient u zich in te schrijven en onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Met dezeinschrijving krijgt u toegang tot uw account en kunt u eerder gekochte Coupons opvolgen. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse kosten die werden opgelopen om toegang te verkrijgen tot haarwebsite. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een probleem met de internetverbinding, de afwezigheid van een netwerk, het nietontvangen van een nieuwsbrief, de verwijdering van een account, onderhoudswerken of andere gebeurtenissen die de toegang tot haar website zouden beperken,ongeacht de oorzaak voor zover wettelijk. Om u in te schrijven, dient u uw persoonsgegevens in te voeren die worden opgevraagd tijdens het inschrijvingsproces (naam, voornamen, adres, postcode,stad, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en betaalwijze). GROUPON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een Coupon of van informatie indien de koper bewust of onbewust zijnpersoonsgegevens foutief heeft ingevuld. De koper verklaart de juridische bekwaamheid te bezitten om een contract aan te gaan met GROUPON en in het bijzonder ouder te zijn dan 18 jaar op de dagvan de bestelling. 1.3.2 Account Indien de account eenmaal is aangemaakt, ,voert de koper een wachtwoord in dat hij geheim dient te houden en niet aan derden mag bekendmaken. Indien dekoper denkt dat iemand zonder zijn medeweten gebruik maakt van zijn account, dient hij onverwijld contact op te nemen met de GROUPON Klantendienst, die eennieuw wachtwoord zal instellen en naar eigen goeddunken alle maatregelen zal nemen die ze noodzakelijk acht. Het e-mailadres van iedere koper moet geldig en voor hem toegankelijk zijn. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat dekoper tijdelijk of definitief geen toegang heeft tot zijn e-mails. De data waarop e-mails worden ontvangen zijn rechtsgeldig en GROUPON moedigt haar kopersaan om hun e-mails regelmatig te raadplegen. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de account van de koper indien deze laatste, rechtstreeks ofonrechtstreeks, vrijwillig of onvrijwillig een derde in kennis heeft gesteld van zijn wachtwoord. De koper die als individueel persoon meerdere accounts, een of meerdere fictieve accounts of de account van een derde gebruikt, kan op ieder ogenblik enzonder waarschuwing worden verwijderd uit de klantendatabank van GROUPON. De koper verbindt zich ertoe correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen aan GROUPON wanneer hij zijn GOUPON Gebruikersaccount aanmaakt. 1.3.3 Aanbevelen U kunt heel eenvoudig een of meerdere vrienden laten genieten van de Groupon-aanbiedingen en tegelijkertijd aankoopbons ontvangen. Nadat u een Deal hebtgekocht, hebt u de mogelijkheid om deze aan te bevelen aan uw vrienden die geen lid zijn van Groupon. Er zijn vier manieren om een aanbeveling te doen: - via e-mail met een e-mailprogramma, zoals bijvoorbeeld Outlook, - via Facebook of Twitter, - door uw persoonlijke aanbevelingslink te kopiëren (URL van het type http://www.Groupon.be/in/.9ABCDE die u kunt terugvinden in het vakje onder hetopschrift "Deel met je vrienden en win aankoopbonnen!”) en hem via een ander e-mailprogramma naar uw vrienden te sturen. Indien een vriend, die nog nooit een deal heeft gekocht, op uw link klikt via een van bovenstaande methoden en zich binnen de 72 uur inschrijft voor eenDeal, ontvangt u een aankoopbon van 6€ die in de vorm van credits op uw Groupon-account wordt gezet. Wij behouden ons het recht voor de tegoeden te weigeren of te annuleren indien misbruik wordt gemaakt van het aanbevelingssysteem, met name door hetaanmaken van fictieve accounts om voornoemde aankoopbonnen te ontvangen in ruil voor een aanbeveling. Indien een dergelijk misbruik zich herhaalt, behoudenwij ons het recht voor uw account volledig en zonder voorafgaande kennisgeving te desactiveren. 1.3.4 Communicatie De koper kan zich te allen tijde uitschrijven voor de dagelijkse nieuwsbrief, die hem op de hoogte brengt van de GROUPON-aanbiedingen . Dit kanrechtstreeks via zijn GROUPON-account onder de tab “Nieuwsbrief”, door op de link onderaan de pagina van de nieuwsbrief te klikken of door contactop tenemen met onze Klantendienst op het volgende adres: http://gr.pn/contact_be. De koper verbindt zich ertoe om niet over GROUPON of bij haar Partners op nefaste manier te communiceren via berichten op internetfora of “kettingmails”zonder GROUPON hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen en zonder op voorhand een schriftelijk recht van antwoord te hebben verkregen. Doet hij dittoch, dan kan de koper aansprakelijk gesteld worden voor contractbreuk of het stellen van een onrechtmatige daad en kan hij voor de rechtbank vervolgdworden. 2. Bestelling 2.1 Beschrijving van de bestellingsprocedure GROUPON biedt op haar Website Coupons aan. GROUPON stelt de prestaties voor die bij de Partners, die ze niet vertegenwoordigt, beschikbaar zijn. Dezevoorstelling is niet meer dan loutere informatie en GROUPON treedt niet op als de adverteerder van haar Partners. De koper volgt onderstaande procedure om de Prestaties die aangeboden worden op de Website www.groupon.be tebestellen: 1. De koper maakt een Gebruikersaccount aan op de Website www.groupon.be door met name zijn naam, telefoonnummer,adresgegevens, e-mailadres en geboortedatum correct in te voeren. 2. De koper neemt kennis van de aangeboden prestaties en de Coupons die daarop betrekking hebben en hun beschrijving, alsook van de AlgemeneVerkoopvoorwaarden op de website www.groupon.be. 3. De koper kiest de Prestatie en de Coupon die daarop betrekking heeft en klikt op “Koop nu”. Door het plaatsen van zijn bestelling bevestigt de koperonderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. De koper gaat over tot de betaling van de Coupon via een beveiligde enversleutelde interface. 4. Zodra de bestelling goedgekeurd is, ontvangt de koper in principe, conform de voorwaarden bepaald in artikel 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, deCoupon die recht geeft op de Prestatie zowel via e-mail als op zijn gebruikersaccount. 5. De koper drukt de Coupon en het Contract af, geeft de GROUPON-Coupon af aan de Partner en geniet van de Prestatie die aan de Coupon verbonden is. . 2.2 Definitieve aard van de bestelling De op de Website uitgevoerde bestellingen gelden als een vaste en definitieve verbintenis van de koper wanneer de koper heeft bevestigd onderhavigeAlgemene Voorwaarden te aanvaarden en zijn betaling heeft geregistreerd door één keer op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken. Het contract tussenGROUPON en de Klant, met betrekking tot de levering van een Coupon, wordt beschouwd als zijnde geldig en aanvaard zodra voornoemde bestellingen doorGROUPON via e-mail zijn bevestigd. Als blijk van de aanvaarding van de bestelling door GROUPON geldt de bevestigingsmail en/of het bijschrijven van deCoupon(s) op de Gebruikersaccount van de koper binnen de 48 uur vanaf het ogenblik dat de koper de bestelling heeft geplaatst. 2.3 Wijziging van de GROUPON-aanbiedingen GROUPON behoudt zich de mogelijkheid voor om, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing, de informatie in de beschrijving van dePrestatie te wijzigen of te verwijderen, vóór de koper een bestelling plaatst. Onder voorbehoud van de toepasselijke regels inzake verkoop op afstand, moet elke aanvraag tot wijziging van de bestelling door de koper aan GROUPON wordengericht per post of via e-mail en is een dergelijke aanvraag onderworpen aan de aanvaarding van GROUPON, waarbij GROUPON zich het recht voorbehoudt eendergelijke wijziging zonder opgave van reden te weigeren. 2.4 Geldigheid van de bestelling GROUPON behoudt zich het recht voor een bestelling zonder opgave van reden en zonder waarschuwing te weigeren wanneer ze de bestelling frauduleus acht inhet geval dat, bijvoorbeeld maar hiertoe niet beperkt, de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in vergelijking met de hoeveelheden die doorgaansworden besteld door kopers in hun hoedanigheid als consument. De Coupons kunnen enkel worden gebruikt tijdens hun geldigheidsperiode. Zodra de op de Coupon vermelde geldigheidsperiode is verstreken, is de bon nietmeer geldig: hij kan dan niet meer worden aanvaard, gebruikt, terugbetaald of geannuleerd. Voor bepaalde aanbiedingen van Prestaties, kunnen deelnamequota worden afgesproken tussen de Partner en GROUPON (de “Quota”). Deze Quota worden duidelijkvermeld op de website van GROUPON. De validering door GROUPON van een Prestatieaanbieding wordt slechts definitief nadat een minimum Quotum is bereikt.Indien een maximum Quotum werd vastgelegd, is de aanbieding niet meer beschikbaar zodra dit maximum is bereikt. Geen enkele koper kan de aanbieding inkwestie dan nog bestellen. Wanneer er geen quota zijn, is er geen maximum of minimum aantal kopers vereist. 3. Levering en Gebruik van de Coupons 3.1 Levering van de Coupons Na bevestiging van de betaling zijn de Coupons beschikbaar op de account van de koper, behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden vande Aanbieding. GROUPON kan niet aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de oorzaak, voor het niet afleveren van de Coupon aan de koper, indien deze niet-aflevering tewijten is aan de foutieve communicatie van informatie door de koper. Zodra de Coupon is besteld, stuurt GROUPON de koper in principe zo snel mogelijk een kopie door van de bestelde Coupon via e-mail en op zijn account. Dezee-mail wordt verzonden binnen 48 uur na de bevestiging van de bestelling door GROUPON. Indien de website niet goed werkt of er onderhoudswerken worden uitgevoerd, behoudt GROUPON zich alle rechten voor om de Coupons niet beschikbaar testellen. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke onbeschikbaarheid en behoudt zich het recht voor om de toegang tot haarwebsite of een deel daarvan te allen tijde en zonder aankondiging op te schorten. Wij stellen uiteraard alles in het werk om dergelijke periodes vanonbeschikbaarheid zoveel mogelijk te beperken. Wanneer de Coupon naar het door de koper opgegeven adres is verzonden, komt het aan de koper toe om de aard van de verzonden Coupon na te gaan en, in gevalvan een fout, voorbehoud te maken of eventueel de Coupon te weigeren, en GROUPON hiervan onmiddellijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijn op dehoogte te brengen. 3.2 Gebruik van de Coupons De Coupons kunnen slechts een keer door de koper worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze recht geven op meerdere Prestaties bij dePartner. Behoudens andersluidende vermelding in de aanbieding en met name wanneer het mogelijk is om via “Groupon-reservatie” te reserveren, mag de koper de codevan de bon niet aan de Partner meedelen op het ogenblik van de reservatie bij deze laatste. Indien een klant de code van zijn bon aan de Partner heeftmeegedeeld voordat de Prestatie is geleverd, kan de klant geen aanspraak meer maken op terugbetaling om welke reden ook. De veiligheidscode wordtdoorgegeven op de dag van de afspraak bij de Partner. Zodra de koper de veiligheidscode heeft gegeven, wordt de Prestatie beschouwd als zijnde uitgevoerden kan de koper geen terugbetaling meer vragen, om welke reden dan ook. De Coupons zijn slechts geldig voor één enkele persoon, tenzij in de beschrijving van Prestatie uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze geldig is voor twee ofmeer personen. In het kader van een Deal voor een Prestatie door een restaurant, in de ruime zin van het woord, zijn de Coupons slechts geldig voor één tafel en slechtséén keer bruikbaar, tenzij in de beschrijving van de Prestatie uitdrukkelijk wordt vermeld dat op deze Coupons andere voorwaarden van toepassing zijn. Een Coupon voor een “Duo”-aanbieding is slechts één keer bruikbaar voor slechts twee personen die zich samen op hetzelfde moment aanbieden bij de Partnerom de Prestatie te ontvangen. Het al dan niet toelaten van het gecombineerde gebruik van meerdere Coupons is afhankelijk van de Partner. De voorwaarden voor gebruik van elke Coupon bijde Partners zijn terug te vinden op de Website www.groupon.be in de desbetreffende deal. Coupons kunnen niet wordengecombineerd met andere lopende kortingen bij de Partner, behoudens andersluidende vermelding door de Partner. Indien de koper zijn Coupon gebruikt voor een waarde die kleiner is dan de nominale waarde van de Coupon of indien hij deze slechts gedeeltelijk gebruikt,wordt het verschil niet teruggegeven of terugbetaald door GROUPON of de Partner. Voor bepaalde prestaties kan de koper een Code ontvangen die hij moet invoeren op de Website van de Partner. GROUPON kan niet aansprakelijk worden gesteldin geval van verlies of foutief gebruik van deze Code door de koper. Elke reproductie en/of overdracht tegen betaling van de Coupons is formeel verboden. 4. Prijs 4.1 Prijs van de Partner De aangeduide prijzen van de Prestaties zijn vastgelegd volgens de prijzen die door de Partner gehanteerd en aangekondigd werden. Deze prijs wordt vastgelegd door de Partner van GROUPON, die verantwoordelijk is voor de prijs die hij aangekondigde en voor de prijs die op de Websitewww.groupon.be in zijn advertentie wordt meegedeeld. Wanneer de koper een GROUPON-Coupon bestelt, aanvaardt hij deze als zijnde de normale prijs die door de Partner van GROUPON wordt gehanteerd. Die prijzenzijn openbaar bekendgemaakt en de koper kan ze zelf nagaan alvorens zijn bestelling te plaatsen. Elke bestelling is definitief en staat gelijk aanaanvaarding van de prijs. 4.2 GROUPON-prijs De prijs van de Coupon wordt uitgedrukt in euro en omvat de belasting over de toegevoegde waarde. De beschrijving van de Prestatie aangeboden op de Website www.groupon.be omvat de elementen die in de prijs zijninbegrepen, verduidelijkt op de Website onder de term “bedrag”. Elke andere en/of aanvullende besteding van de koper bij de Partner dan dewelke voorzien in de beschrijving van de aanbieding is uitsluitend voor rekeningvan de koper en kan niet worden betaald met een Coupon. 5. Reservatie - Beschikbaarheid 5.1 Geldigheidsduur van de Coupon Coupons die recht geven op de Prestaties hebben een beperkte geldigheidsduur die uitdrukkelijk wordt vermeld in de beschrijving van de Prestatie, op deCoupon en het Contract. Nadat de bovenvermelde geldigheidsduur is verstreken, geeft de Coupon geen recht meer op de uitvoering van de Prestatie, noch opterugbetaling. 5.2 Reservatie 5.2.1 Reservatie door de koper Om recht te hebben op de uitvoering van de Prestatie, neemt de koper, die in het bezit is van een Coupon, indien vereist,contactop met de Partner om eenreservatie vast te leggen binnen de geldigheidsduur die uitdrukkelijk vermeld is in de beschrijving van de Prestatie, op de Coupon en in het Contract. De koper wordt aangeraden om zo snel mogelijk een afspraak te maken met de Partner om een grote keuze te hebben tussen meerdere beschikbare data om dePrestatie te bekomen. Een verzoek om een afspraak dat laat in de geldigheidsperiode van de Coupon wordt gedaan, kan stoten op een onbeschikbaarheid van dePartner. De koper kan GROUPON in geen geval aansprakelijk stellen voor deze onbeschikbaarheid indien hij geen afspraak kon bekomen bij de Partner. Debeschikbaarheid van de Partner neemt immers logischerwijze af met de tijd. De klant wordt ten sterkste aangeraden hierop te anticiperen en vooruitziend tehandelen. Reservatieaanvragen die worden gedaan nadat de geldigheidsduur van de Coupon is verstreken, kunnen niet worden aanvaard en geven geen aanleiding totterugbetaling. 5.2.2 Meerdere sessies Indien eenzelfde Coupon recht geeft op meerdere sessies of behandelingen bij dezelfde Partner, moet de eerste sessie of behandeling door de koper wordengereserveerd tijdens de geldigheidsduur van de Coupon. De andere sessies kunnen worden gereserveerd en plaatsvinden na de geldigheidsdatum van de Coupon.Reservatieaanvragen voor een eerste sessie na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Coupon worden niet aanvaard. Alle sessies op de Coupon wordendan ongeldig en kunnen in geen geval worden terugbetaald. 5.2.3 Annulering van de reservatie door de koper De koper die een afspraak heeft gemaakt bij de Partner om de Prestatie te ontvangen en uiteindelijk toch niet op de afspraak aanwezig kan zijn, moet binneneen termijn van tweeënzestig uur voor de datum van de afspraakcontactopnemen met de Partner om de reservatie te annuleren, behoudens andersluidendevermelding in het kader van de aanbieding. Partners die dit uitdrukkelijk aangeven, kunnen zich het recht voorbehouden om elke niet tijdige annulering alsdefinitief en de bon als gebruikt te beschouwen in zoverre de annulering genoemde Partner schade berokkent. 6. Artikel 6 - Herroepingsrecht 6.1 Uitoefening van het herroepingsrecht Een bestelling wordt definitief geacht zodra de koper op “Bestelling bevestigen” heeft geklikt. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnende veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, zijnde concreet vanaf de dagvolgend op de dag waarop hij per e- mail de bestelde Coupon heeft ontvangen. Iedere aanvraag tot verzaking van de aankoop moet schriftelijk gericht worden tot: GROUPON BVBA Adres: Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel e-mailadres: http://gr.pn/contact_be De koper heeft eveneens de mogelijkheid om zijn aankoop te herroepen en hiervoor gebruik te maken van het modelformulier. Dit formulier kan de koperterugvinden in het e-mailbericht dat zijn bestelling bevestigt. Indien de koper op geldige wijze schriftelijk gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht binnen de 14 kalenderdagen, wordt hem het bedrag van degekochte Coupon binnen de dertig dagen zonder kosten terugbetaald op voorwaarde dat de koper deze Coupon ondertussen niet heeft gebruikt bij de Partner.Elke aanvraag tot terugbetaling gaat gepaard met een verbintenis vanwege de koper om definitief en onherroepelijk af te zien van het gebruik van dezeCoupon bij de Partner. De koper zal ten laatste dertig dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend het bedrag dat hij voor de aankoop heeft overgemaakt,terugbetaald krijgen op de bankrekening die gekoppeld is aan de voor de betaling gebruikte kaart. De koper kan ervoor kiezen zijn terugbetaling in te ruilen voor een tegoed op zijn account, dat hem recht geeft op een korting op zijn volgende bestellingop de website www.groupon.be. 6.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht Overeenkomstig artikel 47 § 4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, beschikt de consument in de volgendegevallen niet over het recht om af te zien van de aankoop: - levering van diensten of goederen waarvan de uitvoering met instemming van de koper, die de Coupon aan de Partner overhandigde vóór het einde van deherroepingstermijn van 14 kalenderdagen, begonnen is; - levering van goederen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een persoonlijk karakter hebben, zoals met name en bijvoorbeeldop maat gemaakte kleding, of goederen die door hun aard snel bederven of verouderen; - levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur die door de koper zijn geopend; - levering van dagbladen, tijdschriften en magazines; - levering van diensten voor weddenschappen en loterijen; - levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de koper, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijkgebruik. Het herroepingsrecht kan volgens het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 ook niet door de koper worden uitgeoefend voor Coupons die betrekking hebbenop diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding. 7. Waarde De waarde van de Coupons in het kader van de GROUPON-aanbieding is degene die van toepassing is op de dag dat de koper de bestelling bevestigt zoalsbepaald in artikel 2.1 hierboven. GROUPON verbindt zich ertoe deze waarde toe te passen voor elke bestelling die wordt geplaatst tijdens depublicatieperiode voor de Coupon op de Website. Indien de Coupon niet via elektronische communicatiemiddelen kan worden verstuurd, zijn de kosten voor deverzending van de Coupon via de post ten laste van de koper. Een eventuele terugbetaling kan in geen geval het bedrag overschrijden, dat door de koper werdbetaald tijdens de bestelling. GROUPON levert geen enkele prestatie aan de kopers en kan hen dan ook niet factureren. Enkel de Partners die een prestatie leveren, kunnen voor degeleverde prestatie factureren. 8. Vastlegging van de waarde van de Coupon 8.1 Omruilbaarheid De waarde van de Coupon wordt vastgelegd bij de bestelling, zodra deze door GROUPON is bevestigd. 8.2 Betaalwijzen De betaling vindt uitsluitend plaats via bankoverschrijving of bankkaart (kredietkaart, Visa, Maestro, Mister Cash en Mastercard), American Express ofPaypal. De bankrekening gekoppeld aan het door de koper gebruikte betaalmiddel zal echter uitsluitend worden gedebiteerd indien de deal gevalideerd wordt.De validering wordt aangegeven op de website. 9. Beperking van de aansprakelijkheid en Overmacht Enkel de Partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de prestaties die aan de Coupons verbonden zijn. Enkel zij bieden de prestaties en dienstenaan die de koper op onze website kan bestellen. Enkel de Partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de goederen, producten of het uitvoeren van de prestaties die zij tekoop aanbieden en die wordenverworven of verbruikt door de kopers in het kader van het gebruik van Coupons. De Coupons dienen uitsluitend om de aankoop van een goed of dienst bij de Partner mogelijk te maken.. De aankoop of de bewaring van het goed of de dienstis het voorwerp van een ander contract tussen de koper en de Partner van GROUPON. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van onderhavige voorwaarden door de schuld vande koper, door een niet te voorziene en onoverkomelijke tussenkomst van derden of door een geval van overmacht. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van een Partner aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de koper.GROUPON verwerpt elke aansprakelijkheid in geval de Partner een onrechtmatige daad stelt. GROUPON en haar Partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de door de kopers bestelde Coupons. 10. Ontbindende voorwaarde De ontbinding van de bestelling zal eenvoudig via e-mail geschieden, nadat een ingebrekestelling gedurende 7 werkdagen vanaf de dag van de verzending doorGROUPON onbeantwoord is gebleven, en zal van rechtswege en zonder gerechtelijke beslissing verworven zijn indien de koper het bedrag van zijn bestellingniet betaalt. 11. Onbeschikbaarheid van de dienst Indien de Prestatie onbeschikbaar is tot het einde van de geldigheidsduur van de Coupon, beschikt GROUPON over de mogelijkheid, zonder dat dezemogelijkheid een verplichting is, om de koper een gelijkaardig product of gelijkaardige prestatie aan te bieden tegen gelijkaardige voorwaarden en eengelijkaardige prijs, voor dezelfde stad. De kopers kunnen dit alternatieve aanbod, indien het bestaat, zonder enig nadeel weigeren. 12. Afbeeldingen, illustraties en foto’s Foto’s en/of afbeeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de Aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van deAanbieding in kwestie. De foto’s, illustraties en/of afbeeldingen zijn in geen geval bindend. De kopers beschikken over de mogelijkheid om bij de Partners inlichtingen in te winnen over de producten en diensten die ze aanbieden zodat ze kunneninformeren naar hun kwaliteit. GROUPON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een afbeelding, illustratie of foto niet overeenkomt met deformele realiteit van het aangeboden product of de aangeboden dienst. 13. Taal De talen waarin het contract kan worden afgesloten zijn: Frans of Nederlands . 14. Geschillenregeling, Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank 14.1 Klachten Eventuele klachten moeten aan de Klantendienst van GROUPON worden gericht op het volgende adres: http://gr.pn/contact_be. De Klantendienst zal elke klacht die via e-mail wordt overgemaakt zo snel mogelijkin behandeling nemen en beantwoorden. 14.2 Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke geschil met betrekking tot de bestelling of onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden of hun interpretatie of gevolgen zal aan de bevoegde rechtbankworden voorgelegd. 15. Gegevensverwerking en vrijheden De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zijn bestemd voor GROUPON. GROUPON verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te respecteren en ze te verwerken in naleving van de Wet tot bescherming van depersoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de koper over het rechttot toegang, wijziging, verwijdering en correctie van de persoonsgegevens die hem betreffen en die door GROUPON worden bewaard. De koper kan bovenvermelde rechten uitoefenen door zijn verzoek hiertoe (met vermelding van zijn e-mailadres, naam, voornaam en adres) te sturen via e-mailnaar het adres: http://gr.pn/contact_be of per post op het volgende adres: GROUPON BVBA - Emile Jacqmainlaan135, 1000 Brussel. GROUPON gebruikt deze gegevens om de bestelling van de koper te verwerken, alsook om de communicatie via onder meer brieven/e-mails te ondersteunen en tepersonaliseren, en ten slotte om haar Website te personaliseren in functie van de vastgestelde voorkeuren van de koper. GROUPON kan haar Partners ook geconsolideerde statistieken verschaffen met betrekking tot haar kopers en verkoopcijfers, maar deze statistieken zullen geenpersoonsgegevens bevatten. GROUPON kan aan haar Partners ook de persoonsgegevens van kopers communiceren, met als enige doel de levering van de Goederen en/of de uitvoerring van dePrestaties te verzekeren. GROUPON maakt in het kader van de betalingen gebruik van de diensten van een door VISA en MASTERCARD gecertificeerde en erkende bank. Deze bank respecteerthet geheel aan veiligheidsnormen dat van toepassing is op online betalingen door het gebruik van encryptie en versleuteling. De koper geeft deze bank dusde toestemming om zowel zijn bankkaartnummers als de vervaldatum te bewaren. In het kader van de betaling van een bestelling kan de bank, wanneer de koperaangemeld is op zijn Groupon-account, deze laatste voorstellen om de laatst geregistreerde bankkaart opnieuw te gebruiken door de 4 laatste cijfers ervante tonen. GROUPON bewaart geen bankgegevens en communiceert met de bank uitsluitend op basis van het lidnummer van de koper. De koper wordt aangeraden om telkens wanneer hij zich heeft aangemeld op zijn Groupon-account, zich nadien ook weer af te melden. 16. Intellectuele eigendomsrechten Alle afbeeldingen, teksten, scripts en geluiden op de website van GROUPON zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten behoren toe aan GROUPON ofwelaan haar Partners, en geen enkele koper, bezoeker of andere derde mag deze visuele elementen gebruiken zonder voorafgaande aanvraag en daaropvolgendgunstig schriftelijk antwoord vanwege de hoofdredacteur. Elke reproductie die zonder toestemming gemaakt wordt, kan aanleiding geven tot strafrechtelijkevervolging. Enkel de links van de GROUPON-website zijn geschikt voor publicatie op voorwaarde dat de URL verschijnt.